według słowa kluczowego:

Wykaz historyczny seminariów ZMK

09.11.2000 Marcin Iwanowski (ISEP PW; CMM Ecole de Mines, Paris), Zastosowanie morfologii matematycznej do interpolacji obrazów cyfrowych (streszczenie)
16.11.2000 Michał Kleiber, Jerzy Rojek, Rafał Stocki, Zagadnienia niezawodności w procesach tłoczenia blach
07.12.2000 Rafał Stocki, Krzysztof Kolanek, Stefan Jendo, Michał Kleiber, Analiza efektywności wybranych metod optymalizacji dyskretnej w optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji prętowych
14.12.2000 Dariusz Wiącek (ZMK), Monitorowanie, ocena i przewidywanie rozwoju zniszczeń w budynkach historycznych
22.03.2001 Ewa Szeliga (Politechnika Warszawska), Niezawodność konstrukcji w warunkach niepewności w ujęciu teorii zbiorów rozmytych
19.04.2001 dr inż. Bogdan Bochenek (Politechnika Krakowska), Problematyka optymalnego kształtowania elementów konstrukcyjnych z uwagi na zachowanie pokrytyczne
10.05.2001 Andrzej Pownuk (Politechnika Śląska), Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do oceny niezawodności konstrukcji budowlanych
17.05.2001 Norbert Tuśnio (ZMK), Komputerowy model warstwowy rozwoju pożaru wewnętrznego z uwzględnieniem szczegółowych mechanizmów wymiany ciepła i masy
24.05.2001 Artur Marczewski (ZMK), Analiza wrażliwości stosowana do optymalizacji położenia progów ciągowych
07.06.2001 Izabela Marczewska (ZMK), Wieloetapowa optymalizacja topologii, kształtu i parametrów przekrojowych złożonych konstrukcji zginanych
21.06.2001 Piotr Gut (ZMK), Kontrola jakości radioterapii przez nakładanie obrazów
08.11.2001 dr Zenon Kulpa, Diagramowa analiza przedziałowych "równan liniowych"
22.11.2001 dr Zenon Kulpa, Diagramowa analiza przedziałowych "równań liniowych" -cz.II
23.05.2002 mgr inż. Mariusz Szwoch, Rozpoznawanie drukowanej notacji muzycznej z wykorzystaniem bezkontekstowych gramatyk atrybutowych
20.06.2002 mgr inż. Paweł Flont, Łagodzenie obciążeń dynamicznych mostu kolejowego poprzez aktywne sterowanie kształtu torowiska
26.09.2002 dr Igor Grešovnik, A computational shell for solving inverse and optimisation problems
06.02.2003 prof. dr hab. Witold Kosiński, Algebra liczb rozmytych
27.02.2003 mgr Truong Lan Le, dr Zenon Kulpa, Diagramowy "arkusz kalkulacyjny"
13.03.2003 dr hab. inż. Paweł Sewastianow, prof. P.Cz. (Instytut Infromatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska), Synteza teorii prawdopodobieństwa i teorii świadectw Dempstera-Shaferado porównywania przedziałów i przedziałów rozmytych
11.09.2003 dr Jacek Marczyk, MSC.Software, Stochastic Simulation: New Frontiers for CAE in the 21-st Century (streszczenie)
01.04.2004 dr Leszek Chmielewski, Metody akumulacji danych w analizie obrazów z silnym szumem - zastosowanie do analizy obrazów mammograficznych
22.04.2004 mgr inż. Ryszard Mes, Wyznaczanie sił krytycznych w płytach warstwowych
27.05.2004 Patrizio Neff (Technical University of Darmstadt), A geometrically exact micromorphic (Cosserat) bulk model. Modelling and existence of minimizers. (streszczenie)
03.06.2004 W. Sosnowski, T. Bednarek, Wprowadzenie do analizy zmęczeniowej cylindrów hydraulicznych w projekcie PROHIPP (streszczenie)
17.06.2004 Piotr Sadłowski, Wybrane algorytmy dynamiki dla skończonych rotacji bryły sztywnej
24.06.2004 Grzegorz Dzierżanowski, Optymalizacja rozmieszczenia materiałów w sprężystych dźwigarach powierzchniowych
08.07.2004 Tomasz Liszka, Stabilność układów dynamicznych o parametrach przedziałowych
15.07.2004 W. Sosnowski, T. Bednarek, Wprowadzenie do analizy zmęczeniowej cylindrów hydraulicznych w projekcie PROHIPP (streszczenie)
21.10.2004 dr Zenon Kulpa, Diagramowa reprezentacja wiedzy matematycznej
21.04.2005 dr inż. Jerzy Montusiewicz, Ewolucyjna analiza wielokryterialna w zagadnieniach technicznych (streszczenie)
12.05.2005 dr inż. Krzysztof Banaś, Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali
09.06.2005 dr Jan Kucwaj, Metody generowania i adaptacji siatek oraz ich zastosowanie do zagadnień brzegowych mechaniki
20.10.2005 Tadeusz Paszkiewicz, Mechanika elementu prętowego problemy i metody rozwiązania
27.10.2005 mgr inż. Paweł Buczyński (PW), Optymalna reprezentacja kolorów w analizie i przetwarzaniu obrazów komputerowych (praca dr)
23.11.2006 Marcin Rodak, Dwukryterialna optymalizacja belek cienkościennych kształtowanych na zimno o wybranych przekrojach poprzecznych
07.12.2006 prof Patrizio Neff, A numerical solution method for an infinitesimal elasto-plastic Cosserat model. (streszczenie)
21.12.2006 mgr Konrad Bojar, Modelowanie spektrum transformaty Fouriera tekstury w solarnych obrazach EIT
31.05.2007 Joanna Nikodem, Środowisko graficzne modelowania trójwymiarowego jako interfejs relacyjnej bazy danych
11.10.2007 Przemysław Panasz, Efektywne 9-węzłowe elementy powłokowe z zastosowaniem techniki dwustopniowej interpolacji odkształceń/gradientu przemieszczenia oraz selektywnego całkowania.
18.10.2007 Artur Zarzycki, Wiktor Gambin (Politechnika Warszawska), Termicznie aktywowane mikrozwierciadło skanujące
08.11.2007 Anna Mandera, Własności magnetooptyczne parabolicznych kropek kwantowych porównanie konfiguracji Voigta i Faradaya
29.11.2007 Piotr Kowalczyk (Politechnika Warszawska) , Modelowanie fotoutwardzalnych wypełnień polimerowych stosowanych w dentystyce
13.12.2007 Marcin Wikło, Zastosowanie Metody Dystorsji Wirtualnych w optymalnym projektowaniu konstrukcji adaptacyjnych.
18.09.2008 mgr Adam Rabcewicz, Estymacja przepływu optycznego metoda CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchu
25.09.2008 mgr Piotr Macioł, Zastosowanie metody konwekcji zmiennej wewnętrznej do modelowania zjawiska tiksotropii
04.12.2008 Tomasz Bednarek, Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału
18.12.2008 Philomela Komninou; Paweł Dłużewski i Jan Cholewiński; Toby David Young , Interfaces and defect structures in III-Nitride semiconductors; Visual Editor of Crystal Defects -- a new programistic enterprice; This is how the cat adapts
05.02.2009 Bartosz Zieliński, Zastosowanie języków opisu kształtów i zbiorów rozmytych do diagnostyki wybranych chorób reumatycznych na podstawie zdjęć RTG rąk (streszczenie)
19.02.2009 Artur Sierszeń, Metody kondensacji zbioru odniesienia dla reguł decyzyjnych opartych na funkcjach odległości (streszczenie)
05.03.2009 dr Michal Bernardelli, MIMUW, METODY DIRICHLETA-NEUMANNA RÓWNOLEGŁEGO ROZWIĄZYWANIA DYSKRETYZACJI ZAGADNIEŃ ELIPTYCZNYCH (streszczenie)
28.05.2009 Marek Goździk, Politechnika Łódzka, Wykorzystanie nieliniowych transformacji morfologicznych dla celów rozpoznawania obiektów zniekształconych w obrazach cyfrowych (streszczenie)
01.10.2009 Jakub Chłapiński, Politechnika Łódzka, Metodologia automatycznego projektowania filtrów morfologicznych do przetwarzania obrazów (streszczenie)
08.10.2009 Krzysztof Wiśniewski, Ulepszone sformułowania elementów powłokowych bazujących na funkcjonale Hu-Washizu
19.11.2009 mgr inż. Mariusz Bolek oraz mgr inż. Paweł Pałacha, Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych z uwzględnieniem skalowalności tego procesu oraz Zarządzanie zaufaniem w nowoczesnych systemach informatycznych
03.12.2009 Norbert Tuśnio, Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaru (streszczenie)
21.01.2010 Łukasz Apiecionek, Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP (streszczenie)
20.05.2010 Karol Przystalski, Uniwersytet Jagielloński, Computer aided skin lesions classification based on analysis of multilayer images and fractal methods. Komputerowa klasyfikacja znamion skóry na bazie zdjęć wielowarstwowych oraz metod fraktalnych (streszczenie)
18.11.2010 mgr Konrad Bojar (PIAP), Analiza tekstur naturalnych niestacjonarnych w przestrzeni i zmiennych w czasie na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnych.
07.04.2011 Michalina Błażkiewicz, Momenty sił mięśniowych w stawach kończyny dolnej w chodzie swobodnym u osób zdrowych i z niedowładem kończyny dolnej (streszczenie)
26.05.2011 dr Liudas Tumonis, SIMULATION OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE ELECTROMAGNETIC RAILGUN BY FINITE ELEMENT METHOD
02.06.2011 Marcin Nowak oraz Zdzisław Nowak, Analiza numeryczna procesu formowania blach z uwzględnieniem ortotropii materiału i asymetrią zakresu sprężystego
06.10.2011 Andrzej Salamończyk, Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej (streszczenie)
15.12.2011 Andrzej Daniluk, Projektowanie oprogramowania do celów naukowych
22.12.2011 Grzegorz Oryńczak, System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistego
12.01.2012 Stanisław Brodowski, Hierarchiczny neuronalno-rozmyty uczący się system wykrywania relacji predefiniowalnych (streszczenie)
19.04.2012 Grzegorz Maciejewski, Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali (streszczenie)
10.05.2012 Tomasz Zawistowski, Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności
14.06.2012 Aneta Wróblewska, Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii (streszczenie)

Łączna liczba pozycji: 68      

według słowa kluczowego: