według słowa kluczowego:

Wykaz seminariów bie����cym roku akademickim

04.10.2010 prof. Jan Holnicki-Szulc, Technologie inteligentne dla inżynierii bezpieczeństwa
08.10.2010 Jan J. Sławianowski, Sławomir Piekarski (IPPT PAN), O cechowaniu rachunku zaburzeń w ogólnej teorii względności
11.10.2010 dr inż. Eligiusz Postek, Model mechaniczny tkanki naskórka i jego wrażliwość parametryczna
15.10.2010 J. J. Sławianowski, B. Gołubowska, E. Gobcewicz (IPPT), Ciało sztywne w nierelatywistycznym świecie Einsteina a układ dwóch żyroskopów w przestrzeni Euklidesowej
18.10.2010 prof. Wiktor Gambin, Wydzial Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Zastosowanie modelu fotoutwardzania kompozytów polimerowych w stomatologii zachowawczej
22.10.2010 Agata Roszkiewicz and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Unidirectional SPP excitation at asymmetrical two-layered metal gratings
22.10.2010 mgr inż. Zygmunt Raunmiagi, starszy oficer mechanik okrętowy Akademia Morska w Szczecinie Katedra Diagnostyki i Remontów Maszyn, Ocena stanu stożkowej powierzchni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznej
25.10.2010 dr inż. Rafał Stocki, Optymalizacja odpornościowa konstrukcji o parametrach losowych. Wybrane zagadnienia z pracy habilitacyjnej.
29.10.2010 Witold Szabelak and Wojciech Nasalski (IPPT PAN), Enhancement of cross-polarized beam components at a metamaterial surface
05.11.2010 Piotr Kowalczyk (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW), Metody redukcji naprężeń powstających podczas procesu fotoutwardzania wypełnień dentystycznych ODWOŁANE
08.11.2010 dr Łukasz Jankowski, Izolacja i lokalne monitorowanie stanu technicznego fragmentów konstrukcji (Substructure isolation and local structural health monitoring)
15.11.2010 dr hab. Jerzy Litniewski, profesor w IPPT, Ultradźwiękowa charakterystyka tkanek. Wybrane zagadnienia z prac prowadzonych w Zakładzie Ultradźwięków
18.11.2010 mgr Konrad Bojar (PIAP), Analiza tekstur naturalnych niestacjonarnych w przestrzeni i zmiennych w czasie na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnych.
19.11.2010 Anna Blim, Symulacja właściwości stopu polimeru z zastosowaniem algorytmu ruchów kooperatywnych
22.11.2010 dr inż. Halina Egner, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Modelowanie konstytutywne materiałów dysypatywnych
26.11.2010 Clementina M. Mladenova (Inst. Mech.) and Ivailo M. Mladenov (Inst. Biophys.) Bulgarian Acad. of Sciences, Vector-decomposition of a finite rotation (streszczenie)
29.11.2010 prof. Leszek Jarecki, Modelowanie pneumatycznych procesów formowania supercienkich włókien.
03.12.2010 Anna Boczkowska (PW), Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości magnetoreologicznych elastomerów (streszczenie)
06.12.2010 dr Łukasz Jankowski, Izolacja i lokalne monitorowanie stanu technicznego fragmentów konstrukcji (Substructure isolation and local structural health monitoring)
10.12.2010 Zbigniew Banach, Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne wyprowadzenie czynnika Eddingtona
13.12.2010 dr hab. Tomasz Lekszycki, Modelowanie interakcji bio-resorbowalnego materiału kościozastępczego z tkanką kostną
17.12.2010 Janusz Walasek (Politechnika Radomska), Rola energii deformacji w teorii nematycznych sieci polimerowych
20.12.2010 dr Jakub Lengiewicz, Modelowanie skończonych zmian konfiguracji wskutek zużycia kontaktowego
03.01.2011 seminarium odwołane, seminarium odwołane
10.01.2011 dr Małgorzata Seredyńska, Pojęcie i właściwości energii w dyskretnych i lepkosprężystych układach dynamicznych z pamięcią. Praca habilitacyjna.
17.01.2011 dr Marcin Białas, Określanie lepkosprężystych wlasności tkanki naskórka za pomocą czujników piezoelektrycznych
19.01.2011 Olga Doubrovina M.Sc. Belarusian State University, Minsk., Cardiotocographical study of the fetal condition: from the wavelet analysis to a new diagnostics model.
24.01.2011 mgr inż. Cezary Graczykowski, Adaptacyjne konstrukcje pneumatyczne do kontrolowanego rozpraszania energii uderzeń
28.01.2011 Jan J. Sławianowski (IPPT), Geometryczne nieliniowości w teorii pola, materii skondensowanej i mechanice analitycznej
31.01.2011 dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN, O dynamice i reologii wodnego mikroświata cząstek miękkich (streszczenie)
07.02.2011 dr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPT PAN, Modelowanie niespecyficznej obrony immunologicznej na poziomie komórki
11.02.2011 Włodzimierz Bielski (IGF PAN) i Barbara Gambin (IPPT PAN), Minimalizacja energii mikromagnetyków
21.02.2011 dr Irena Sielamowicz, Analiza procesów płynięcia materiałów granulowanych w modelach silosów - przedstawienie pracy habilitacyjnej
28.02.2011 prof. Andrzej Milenin, AGH, Wieloskalowe fizyczne i matematyczne modelowanie zjawiska utraty spójności stopu MgCa08 (streszczenie)
07.03.2011 dr Jan Kozicki, dr Michał Nitka i prof. Jacek Tejchman, Politechnika Gdańska, Modelowanie dyskretne materiałów granulowanych
09.03.2011 dr Eleonora Kruglenko, Wyznaczenie zmian pola temperatury w tkance podczas ogrzewania ultradźwiękami w zależności od właściwości tkanki zmieniającymi się ze wzrostem temperatury.
11.03.2011 Leszek Jarecki (IPPT), Kinetyczne teorie nukleacji
14.03.2011 dr Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Mikromechaniczne modelowanie metali i stopów o wysokiej wytrzymałości właściwej (przedstawienie pracy habilitacyjnej)
16.03.2011 mgr inż. Hanna Piotrzkowska, Ocena stanu tkanek skóry za pomocą analizy statystycznej obwiedni sygnału.
21.03.2011 Krzysztof Kochanowski, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej; Wiera Oliferuk, IPPT, Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej metodą aktywnej termografii podczerwieni
25.03.2011 Witold Szabelak, Wojciech Nasalski (ZB Nanofotoniki IPPT PAN), Nano-meta-rezonator - nowa architektura optycznej wnęki rezonansowej
28.03.2011 dr inż. Kinga Nalepka, prof. Ryszard Pęcherski, Ocena wytrzymałości wiązania warstwy przejściowej w kompozytach Al2O3-Ni
30.03.2011 dr inż. Wojciech Scomski., Statystyka rozproszenia fali ultradźwiękowej we krwi. Godz. 9:30!!!
04.04.2011 dr inż. Łukasz Rauch, AGH, Obliczenia wieloskalowe w heterogenicznych środowiskach sprzętowych (streszczenie)
07.04.2011 Michalina Błażkiewicz, Momenty sił mięśniowych w stawach kończyny dolnej w chodzie swobodnym u osób zdrowych i z niedowładem kończyny dolnej (streszczenie)
08.04.2011 Mirosław Rewekant, Białka efluksowe w farmakoterapii (streszczenie)
11.04.2011 dr Leopold Kruszka, WAT, Analiza eksperymentalna wpływu prędkości odkształcenia i temperatury na zachowanie się stali budowlanych dla potrzeb konstrukcji ochronnych i obronnych
15.04.2011 Marek Cieplak (IF PAN), Nanoindentacja otoczek wirusów
15.04.2011 Tomasz Szmidt, Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Zastosowanie siłowników magnetycznych do tłumienia drgań oraz stabilizacji układów z obciążeniem śledzącym
18.04.2011 prof. Ole Thybo Thomsen, prof. Janice Dulieu-Barton, Nonlinear Thermomechanical Behaviour of Polymer Foam Cored Sandwich Structures (streszczenie)
20.04.2011 prof. dr hab. inż. Lech Dietrich , Niestandardowe metody badań zmian właściwości mechanicznych materiałów
22.04.2011 Maria Laura Di Lorenzo (Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, CNR Pozzuoli, Włochy), Crystal polymorphism of poly(L-lactic acid) and its influence on thermal, mechanical and barrier properties (streszczenie)
06.05.2011 Alexander Yarin (University of Illinois, Chicago), Nonwovens: Melt- and Solution Blowing - UWAGA: wykład przesunięty na 10 maja, sala S-3 godz 12:00. (streszczenie)
09.05.2011 prof. Maria Ekiel-Jeżewska, O hydrodynamice i reologii układów wielu mikrocząstek przepuszczających wodę
11.05.2011 dr inż. Agnieszka Rutecka , Lekkie stopy aluminium oraz kompozyty o osnowie metalowej w warunkach zmęczenia i pełzania
13.05.2011 Konrad Bojar (Wydz. MIM UW), Wpływ defektu w analizie pewnego rozwiązania podstawowego dla piezoelektryka (streszczenie)
16.05.2011 mgr Dominik Pisarski, Półaktywny układ sterowania w optymalizacji trajektorii ruchomego obciążenia (doktorat)
18.05.2011 mgr inż. Paweł Grzywna , Elektroniczna interferometria plamkowa (ESPI) w zastosowaniach mechaniki eksperymentalnej
20.05.2011 Piotr Pawłowski, Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych. Seminarium odbędzie się o godz. 11.00
20.05.2011 Sławomir Piekarski (IPPT), Matematyczny model dożylnego podania leku
23.05.2011 mgr inż. Krzysztof Sekuła, Identyfikacja obciążeń dynamicznych w czasie rzeczywistym (doktorat)
25.05.2011 dr inż. Dominik Kukla, Ocena zniszczenia eksploatacyjnego materiałów dla energetyki na podstawie zmian właściwości wytrzymałościowych i mikrostruktury
26.05.2011 dr Liudas Tumonis, SIMULATION OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF THE ELECTROMAGNETIC RAILGUN BY FINITE ELEMENT METHOD
30.05.2011 dr Grzegorz Mikułowski, Adaptacyjne podwozia lotnicze - koncepcje i badania
01.06.2011 mgr inż. Katarzyna Makowska, Skutki obciążeń mechanicznych oceniane metodami nieniszczącymi i niszczącymi.
02.06.2011 Marcin Nowak oraz Zdzisław Nowak, Analiza numeryczna procesu formowania blach z uwzględnieniem ortotropii materiału i asymetrią zakresu sprężystego
03.06.2011 mgr inż. Jerzy Podhajecki, Politechnik Opolska, Drgania pochodzenia elektromagnetycznego w bezszczotkowych silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi (godz. 10:15) (streszczenie)
03.06.2011 Zbigniew Banach i Wiesław Larecki (IPPT), Entropijne domknięcie równań radiacji dla parcjalnych spektralnych momentów
06.06.2011 prof. H. Woźniakowski, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Członek Koresp. PAN, O złożoności obliczeniowej problemów matematyki ciągłej
08.06.2011 dr hab. inż. Jacek Szelążek, Ultradźwiękowe badania rozwoju zmęczenia w próbkach metalowych
13.06.2011 Elżbieta Pieczyska, Zbigniew Ranachowski, Jerzy Luckner i Robert Maciak, Analiza efektów sprzężeń termomechanicznych i emisji akustycznej w badaniach aktywności przemiany martenzytycznej stopu z pamięcią kształtu
15.06.2011 dr inż. Tomasz Mościcki, Modelowanie ablacji nanosekundowym impulsem laserowym
17.06.2011 dr inż. Stefan Szyniszewski, Johns Hopkins University, Porowata stal - własności, technologia produkcji, modelowanie mechaniczne oraz praktyczne zastosowania
17.06.2011 Piotr Kiełczyński (IPPT), Ultradźwiękowe metody badawcze właściwości fizycznych cieczy w zakresie wysokich ciśnień (streszczenie)
20.06.2011 prof. Ludmiła Skubiszak, Instytut Biocybernetyki i Inzynierii Biomedycznej PAN, Biomechanika molekularna (streszczenie)
22.06.2011 E. Danicki, Teoria ultradźwiękowych przetworników grzebieniowych (www.ippt.gov.pl/~edanicki/tpg.pdf) (streszczenie)
22.06.2011 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Emisja akustyczna w kompozytach ze stopów lekkich układu MgLi
27.06.2011 dr inż. Tadeusz Szymczak (Instytut Transportu Samochodowego), prof. Z. Kowalewski (IPPT), Efekty materiałowe generowane obciążeniem monotoniczno-cyklicznym
29.06.2011 dr inż. Wojciech Moćko, Zastosowanie metody pręta Hopkinsona do badania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dynamicznych obciążeń ściskających
06.07.2011 prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik, Tworzenie i opis syntetycznej apertury cz. 1.
13.07.2011 prof. nzw dr hab. inż. Janusz Wójcik, Tworzenie i opis apertury syntetycznej cz.2.
03.08.2011 prof. Jae Ung Cho, Study on experiment and simulation about the dynamic behaviour of composite material
03.10.2011 P. Perzyna, Mikromechanika zjawisk zlokalizowanego zniszczenia w ciałach niesprężystych, wywołanych adiabatycznymi procesami dynamicznymi
06.10.2011 Andrzej Salamończyk, Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej (streszczenie)
10.10.2011 A. Zubelewicz, Anomalous behavior of materials at small scale in a thermodynamically active environment (streszczenie)
14.10.2011 Alexei Popov and Vasyl Kovalchuk (IZMIRAN and IPPT PAN, respect.) , Parametric representation of traveling waves in periodic media
17.10.2011 M. Białas, Progresywna delaminacja cienkiej warstwy obciążonej siłą skupioną
19.10.2011 dr inż. Tadeusz Szymczak, prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Efekty materiałowe w warunkach obciążeń złożonych
24.10.2011 S. Piekarski, M. Rewekant, O losach leku w organizmie ludzkim
26.10.2011 mgr inż. Olga Wysocka-Fotek, Szacowanie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni
28.10.2011 Sławomir Piekarski (IPPT) i Mirosław Rewekant (WUM), O losach leku w organizmie człowieka zdrowego
02.11.2011 mgr inż. Paweł Safinowski, Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu (streszczenie)
07.11.2011 B. Błachowski, Optymalne projektowanie słupów wsporczych energetycznych linii napowietrznych poddanych dynamicznemu działaniu wiatru
09.11.2011 prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki, Wprowadzenie do elastografii ultradźwiękowej.
09.11.2011 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, Badanie mikrostruktury betonów przy zastosowaniu metody indentacji wielokrotnej
14.11.2011 A. Borkowski, Współczesne trendy w robotyce mobilnej
16.11.2011 dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska, dr inż. Paweł Gadaj, dr inż. Henryk Luckner, Leszek Urbański, Doświadczalne badania wybranych materiałów w warunkach prostego ścinania
18.11.2011 Jerzy Kijowski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), Kwantowanie geometryczne - 40 lat później
21.11.2011 T. Lewiński, Minimalizacja podatności tarcz przy dwuparametrowym obciążeniu. Projektowanie rozkładu modułów sprężystych
23.11.2011 dr inż. Joanna Radziejewska, Modyfikacja warstwy wierzchniej w procesie mikroobróbki mechanicznej połączonej z laserowym przetapianiem
23.11.2011 dr inż. Wojciech Secomski, Sonoluminescencja. (streszczenie)
28.11.2011 Ch. Misbah, Towards a bottom-up approach of blood flow (streszczenie)
30.11.2011 dr hab. inż. Michał Glinicki, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 1: Projektowanie materiałowe i mikrostruktura
05.12.2011 Cz. Woźniak, M. Wągrowska, Uśrednianie tolerancyjne i efekty skali w elastodynamice laminatów
07.12.2011 mgr Grzegorz Knor, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 2: Modelowanie przewodnictwa cieplnego podczas twardnienia
09.12.2011 Ivan Kozhevnikov (Computing Center of Russian Academy of Sciences), The steady-state cornering of a wheel with a reinforced tyre with slipping (Report in Russian) (streszczenie)
12.12.2011 O. Wysocka-Fotek, Szacowanie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni
14.12.2011 mgr inż. Mariusz Dąbrowski, Kompozyty cementowe o zredukowanej emisyjności CO2 - część 3
15.12.2011 Andrzej Daniluk, Projektowanie oprogramowania do celów naukowych
19.12.2011 W. Kosiński, P. Perzyna, Konsekwencje zasady stacjonarności działania dla ciał dyssypatywnych
21.12.2011 dr inż. Dominik Kukla, Wykorzystanie metody prądów wirowych do oceny stopnia uszkodzenia zmęczeniowego oraz grubości warstw hartowanych indukcyjnie
22.12.2011 Grzegorz Oryńczak, System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistego
09.01.2012 M. Glinicki, Projektowanie i mikrostruktura kompozytów cementowych o zredukowanej emisyjności CO2
12.01.2012 Stanisław Brodowski, Hierarchiczny neuronalno-rozmyty uczący się system wykrywania relacji predefiniowalnych (streszczenie)
16.01.2012 K. Piechór, Równania reakcji-dyfuzji modelujące fale wapniowe z szybkim buforowaniem w środowisku lepkosprężystym
18.01.2012 mgr inż. Katarzyna Makowska (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Degradacja struktury i zmiany charakterystyk mechanicznych stali P91 określane przy użyciu technik nieniszczących
23.01.2012 T. Burczyński, Zagadnienia odwrotne w modelowaniu wieloskalowym
25.01.2012 mgr inż. Paweł Grzywna, Ultradźwiękowa metoda pomiaru zmian średnicy rury grubościennej
30.01.2012 R. Wiszowaty, G. Mikułowski, Studium rozwojowe adaptacyjnego absorbera energii uderzenia, wyposażonego w gazowy zawór piezoelektryczny
01.02.2012 prof. Lech Dietrich, Miary zmęczenia materiałów
03.02.2012 Anatoliy K. Prykarpatsky (AGH, Kraków), The Maxwell electrodynamics and the Lorentz type force derivation - the Feynman approach legacy (streszczenie)
08.02.2012 prof. Zygmunt Szymański - ODWOŁANE, Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej
13.02.2012 J. Kucwaj, Generatory siatek i ich zastosowanie do adaptacyjnego rozwiązywania zagadnień brzegowych
15.02.2012 prof. Jacek Szelążek, mgr inż.Paweł Grzywna, dr inż. Piotr Gutkiewicz, dr Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe wykrywanie pęknięć zmęczeniowych osi kolejowych. Wpływ obecności koła na wykrywalność wad.
20.02.2012 Cz. Woźniak, M. Wągrowska, Wpływ interlaminarnych defektów na przewodnictwo ciepła w ośrodkach wielowarstwowych
22.02.2012 dr inż. Wojciech Moćko, Właściwości mechaniczne stali austenitycznych w szerokim zakresie prędkości deformacji
24.02.2012 B. Gołubowska, we współpracy z J. J. Sławianowskim i E. E. Rożko (IPPT), SO(4,R), grupy pokrewne i trójwymiarowe zagadnienia dwu-żyroskopowe
27.02.2012 D. Kołbuk, Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno- i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej
29.02.2012 dr inż. Przemysław Ranachowski, Mechanoakustyczne badania procesów degradacji w wysokoglinowej porcelanie elektrotechnicznej rodzaju C 120
05.03.2012 J. Wójcik, J. Litniewski, A. Nowicki, Modelowanie numeryczne i analiza strukturalna wielokrotnego rozpraszania fal akustycznych w strukturach złożonych: Przykład modelowania struktury i analizy rozpraszania ultradźwięków dla kości beleczkowej
07.03.2012 dr inż. Grzegorz Socha (Instytut Lotnictwa, Warszawa), System do badania odporności na zderzenie elementów konstrukcji samolotów i pojazdów lądowych
09.03.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji
12.03.2012 M. Ekiel-Jeżewska, O hydrodynamice grup mikrocząstek opadających grawitacyjnie (streszczenie)
14.03.2012 E.Danicki, Przetwornik międzypalczasty (IIDT) i system pomiarowy do powierzchniowo-falowej powierzchniowej elastometrii ośrodków o dużej stałej Poissona (biologicznych) (streszczenie)
14.03.2012 dr inż. Walery Wysoczański (Instytut Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II, Biała Podlaska), Nowoczesne metody nieniszczące badania naprężeń własnych
19.03.2012 N. Kizilova, Mathematical modelling of biological growth (streszczenie)
21.03.2012 dr inż. Jacek Widłaszewski, Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część I
26.03.2012 Y. Ichikawa, The great East-Japan earthquake: tsunami and accident of Fukushima nuclear power plants
28.03.2012 dr inż. Jacek Widłaszewski, Laserowe kształtowanie powłok rozwijalnych. Potrzeby wiodących koncernów przemysłowych. Rozwiązania. Część II
02.04.2012 G. Świt, Analiza aktywnych procesów destrukcyjnych jako narzędzie diagnostyki konstrukcji inżynierskich - metoda emisji akustycznej
04.04.2012 prof. dr hab. Zygmunt Szymański, Mechanizm przyspieszania jonów w procesie ablacji laserowej
16.04.2012 J. Sokołowski, Pochodna topologiczna wrażliwości względem zlokalizowanych zmian niejednorodności materiałów
18.04.2012 dr inż. Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych
19.04.2012 Grzegorz Maciejewski, Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali (streszczenie)
23.04.2012 W. Oliferuk, M. Maj, Rozkład zdolności magazynowania energii w obszarze niejednorodnej deformacji plastycznej
25.04.2012 dr hab. inż. Krystyna Pietrzak (Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa), Wybrane charakterystyki lutowi bezołowiowych i ich połączeń
27.04.2012 Sławomir Piekarski (IPPT), O pewnym modelu elektro-termodyfuzji. Kontynuacja (streszczenie)
07.05.2012 P. Ranachowski, Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej
09.05.2012 mgr inż. Karol Kulasiński, Chaos wielomianowy. Szacowanie niepewności w modelu przepływu obiegu pierwotnego elektrowni jądrowej.
10.05.2012 Tomasz Zawistowski, Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajności
14.05.2012 M. Kharrat, Defect detection and sizing in pipes by torsional guided waves: numerical and experimental analysis
16.05.2012 dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, Wybrane właściwości termomechaniczne stopów z pamięcią kształtu
21.05.2012 J. Cholewiński, P. Dłużewski, Rekonstrukcja atomistycznych modeli dyslokacji z wykorzystaniem teorii skończonych deformacji
23.05.2012 dr inż. Sławomir Mackiewicz, Ultradźwiękowe pomiary modułów sprężystości materiałów kompozytowych. Przykłady badań.
28.05.2012 M. Ostoja-Starzewski, Randomness and Fractals in Mechanics of Materials (streszczenie)
01.06.2012 V. Kovalchuk (IPPT PAN) and A. Popov (Pushkov Instit. of Terr. Magn. Ionosphere and Radio Wave Propagation, R A S), Parametric representation of wave propagation in nonuniform media (streszczenie)
04.06.2012 G. Knor, Identyfikacja i modelowanie procesów dojrzewania w betonach
06.06.2012 dr inż. Tadeusz Szymczak i prof. dr hab. inż. Zbigniew L. Kowalewski, Wpływ parametrów cyklicznego obciążenia skręcającego na przebieg odkształcania się stali 13HMF wskutek monotonicznego rozciągania
11.06.2012 J. Rokicki, Strategia badawcza przemysłu lotniczego (streszczenie)
13.06.2012 dr inż. Agnieszka Rutecka, Ocena rozwoju uszkodzenia kompozytu AlMg/SiC w warunkach zmęczenia i pełzania
14.06.2012 Aneta Wróblewska, Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografii (streszczenie)
15.06.2012 mgr inż. Agnieszka Pręgowska, Półaktywne sterowanie drganiami skrętnymi układu napędu maszyn roboczych
18.06.2012 A. Myłyk, Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie (streszczenie)
20.06.2012 mgr inż. Arkadiusz Mróz, Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych
25.06.2012 P. Kiełczyński, M. Szalewski, A. Balcerzak, Rozchodzenie się powierzchniowych fal Love'a w falowodach sprężystych obciążonych na powierzchni cieczą lepką (Newtonowską)
27.06.2012 mgr inż. Paweł Mazuruk (General Electric Polska), Diagnostyka uszkodzeń wtryskiwaczy układu Common Rail silnika z zapłonem samoczynnym
10.10.2012 prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, Wyznaczanie charakterystyki materiałowej przy cyklicznym rozciąganiu - ściskaniu cienkich blach
24.10.2012 dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, Model mikromechaniczny deformacji plastycznych polikryształów o niskiej symetrii sieci - zastosowanie do stopu magnezu AZ31B
31.10.2012 dr inż. Grzegorz Socha, Koncepcja Krzywej Szybkości Kumulacji Uszkodzeń (KSKU) jako charakterystyki umożliwiającej określenie trwałości materiałów konstrukcyjnych
07.11.2012 mgr Grzegorz Knor, Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych
14.11.2012 prof. dr hab. inż. Roman Bogacz, Wybrane badania zużycia kół i szyn kolejowych
21.11.2012 dr inż. Jacek Janiszewski (Instytut Techniki Uzbrojenia WAT), Badania dynamicznych właściwości materiałów w warunkach uderzeniowego testu Taylora i testu pierścieniowego na przykładzie wyników prac prowadzonych w Instytucie Techniki Uzbrojenia WAT
28.11.2012 dr inż. Tadeusz Szymczak (Instytut Transportu Samochodowego), prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski, Cykliczne obciążenie skręcające i jego wpływ na zachowanie stali stosowanej w polskim przemyśle energetycznym
05.12.2012 dr Grzegorz Starzyński, Ocena kontaktu ciał chropowatych przy pomocy profilometrii i ultradźwięków
12.12.2012 dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT PAN, Pomiary mikrotwardości betonów
19.12.2012 Łukasz Anaszewicz, Analiza eksperymentalna drgań sprężysto-plastycznych modeli belek duraluminiowych pod obciążeniem uderzeniowym z wykorzystaniem technik pręta Hopkinsona
09.01.2013 E. Danicki, Kryształy akustyczne - `woodpile superlattice' (streszczenie)
16.01.2013 dr hab. inż. Jacek Szelążek, prof. IPPT PAN, Ultradźwiękowe badania naprężeń własnych w kolejowych kołach odlewanych i kutych - różnice
23.01.2013 prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Strukturalne i mechaniczne skutki deformacji plastycznej w warunkach cyklicznie zmiennego schematu odształcenia
30.01.2013 Maria Staszczak, Badanie właściwości elektrofizycznych i struktury wielofazowych systemów na bazie żelaza
06.02.2013 dr inż. Marek Skłodowski, Badania wytrzymałościowe historycznych materiałów murowych
13.02.2013 dr inż. Joanna Radziejewska, Wybrane właściwości warstwy wierzchniej stali po laserowej modyfikacji wspomaganej nagniataniem
20.02.2013 mgr inż. Mariusz Dąbrowski, Kształtowanie mikrostruktury kompozytów o matrycach cementowych z popiołem lotnym wapiennym narażonych na sprzężone oddziaływania środowiskowe
15.03.2013 B.Dyniewicz, R.Konowrocki, Stanowisko badawcze do badania tłumienia drgań pod obciążeniem ruchomym
12.04.2013 prof. Nahorski (INS PAN), prof. Parol (PW), Smart grids
19.04.2013 Łukasz Nowak , Działania przeciwminowe, poszukiwania zatopionych skarbów i biologiczne sonary ssaków morskich - wybrane zagadnienia podwodnej teledetekcji w teorii i praktyce (streszczenie)
26.04.2013 Maciej Michajłow, Suboptymalna strategia sterowania półaktywnego w zastosowaniu do układów drgających okresowo (streszczenie)

Łączna liczba pozycji: 187      

według słowa kluczowego: