Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Fale biegnace w modelu opisujacym powstawanie wzorcow na skorze, cz. II

doc. dr hab. Kazimierz Piechor, IPPT PAN

środa, 3 listopada 2004

Przedstawiony b?dzie model sk?ry kr?gowc?w we wczesnym stadium rozwoju zaproponowany przez Cruywagena i Murraya (1992) w celu zrozumienia powstawania wzorc?w na niej. W tym modelu sk?ra sk?ada si? z dw?ch typ?w tkanki: nask?rka i sk?ry w?a?ciwej rozdzielonych cienk? warstw? podstawow?. Kom?rki nask?rka s? ciasno upakowane i przymocowane do warstwy podstawowej, i wobec tego nask?rek traktowany jest jako o?rodek lepko-spr??ysty. Kom?rki sk?ry w?a?ciwej poruszaj? si? swobodnie w o?rodku pozakom?rkowym pod wp?ywem dyfuzji, chemotaksji i mitozy. Oddzia?ywania mi?dzy tymi warstwami zachodz? dzi?ki morfogenom wydzielanym przez ka?d? z nich, a wi?c maj? charakter chemiczny. Wobec tego ca?y model jest typu mechanochemicznego. Dla tego modelu przedstawione b?d? wyniki dotycz?ce zagadnienia fal biegn?cych uzyskane zar?wno przez innych autor?w jak i te, kt?re uzyska? referuj?cy wsp?lnie z B. Ka?mierczakiem. Om?wione b?dzie zagadnienie pr?dko?ci minimalnej fali, maj?ce podstawowe znaczenie biologiczne.