Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

Rekonstrukcja geometrii obiektow przestrzennych na podstawie bazy ksztaltow 3D i obrazu RTG

mgr inz. Michal Rychlik, Politechnika Poznanska

środa, 13 października 2004

W wyst?pieniu przedstawiona zostanie metoda umo?liwiaj?ca rekonstrukcj? geometrii z?o?onych obiekt?w tr?jwymiarowych na podstawie kilku zdj?? rentgenowskich oraz statystycznej wiedzy o ich kszta?cie, zgromadzonej w bazie danych. Baza danych zawiera zestaw mod?w empirycznych obiekt?w oraz zwi?zanych z nimi obraz?w DRR (Digitaly Reconstructed Radiographs). Mody empiryczne zawieraj? informacj? o cechach geometrycznych ? odchyleniach poszczeg?lnych obiekt?w od obiektu ?redniego. Mody oraz obiekt ?redni otrzymywane s? w procesie analizy sk?adowych g??wnych (PCA-POD). Danymi wej?ciowych s? wsp??rz?dne w?z??w obj?to?ciowej siatki element?w sko?czonych pewnej grupy obiekt?w. Dla uzyskania jednakowego rozmieszczenia w?z??w siatki MES wewn?trz r??nych obiekt?w wykorzystuje si? rejestracj? przep?ywow?, opart? o model p?ynu lepkiego. Poprzez manipulacj? warto?ciami wsp??czynnik?w poszczeg?lnych mod?w, otrzymywane s? r??ne deformacje kszta?tu ?redniego. Minimalizuj?c b??d ?redniokwadratowy mi?dzy obrazem RTG obiektu poszukiwanego a obrazem DRR obiektu zrekonstruowanego, poszukuje si? optymalnych warto?ci wsp??czynnik?w. Prezentowana metoda zostanie om?wiona w oparciu o przyk?ad rekonstrukcji geometrii kr?gu l?d?wiowego.