Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Dynamika obloku plazmowego genrowanego przy spawaniu laserowym na podstawie analizy promieniowania"

mgr inz. Tomasz Moscicki (IPPT PAN)

środa, 14 stycznia 2004

W referacie zostanie przedstawiona analiza w?a?ciwo?ci ob?oku plazmowego powstaj?cego w trakcie spawania laserowego. Analiza ta w g??wnej mierze oparta b?dzie o wyniki oblicze? promieniowania plazmy. Wyniki umo?liwiaj? interpretacj? kolorowych zdj?? plazmy uzyskanych za pomoc? szybkiej kamery i w po??czeniu z pomiarami spektroskopowymi pozwalaj? na okre?lenie sk?adu i dynamiki ob?oku plazmowego w trakcie spawania laserowego. Analizie zostanie poddany ob?ok plazmowy z?o?ony z mieszaniny par ?elaza i gazu os?onowego - argonu.