Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Analiza stabilnosci wyladowania elektrycznego w plazmowych silnikach"

dr Karol Makowski (IPPT PAN)

środa, 18 lutego 2004

Plazmowy nap?d reaktywny staje si? obecnie szczeg?lnie atrakcyjnym narz?dziem pozwalaj?cym na dokonanie manewru zmiany orientacji satelity na orbicie, korekty orbity czy te? zmiany orbity na du?ych wysoko?ciach ponad atmosfer?. Zapewnia on np. osi?ganie pr?dko?ci plazmy na wylocie dyszy np. oko?o 20 km/s przy napi?ciach przy?pieszaj?cych oko?o 300V, w przypadku u?ycia ksenonu jako gazu roboczego. Tym samym zu?ycie masy "paliwa" na jednostk? czasu przy tej samej sile ci?gu jest znacznie ni?sze ni? w przypadku nap?du chemicznego. Jednak?e wci?? jeszcze nie osi?gni?to optymalnych rozwi?za? w przypadku silnik?w o wi?kszych i ?rednich mocach zapewniaj?cych si?? ci?gu 50mN. Cechuje je niestabilno?? pracy (spontaniczne wzbudzenie drga? wy?adowania elektrycznego) i towarzysz?ca jej silna erozja ?cianek komory silnika, co ogranicza potencjalne zalety tego nap?du. Przedstawiona zostanie analiza stabilno?ci wy?adowania elektrycznego w komorze silnika i dokonana klasyfikacja obserwowanych oscylacji parametr?w plazmy.