Seminarium Zakładu Mechaniki i Fizyki Płynów

"Prosty model detonacji do obliczen metoda Bezposredniej Symulacji Monte-Carlo"

doc. dr hab. Zbigniew Walenta (IPPT PAN)

środa, 28 stycznia 2004

Zaproponowano prosty model doprowadzania energii w procesie zderzania si? moleku? gazu. Obliczenia, wykonane metod? Bezporedniej Symulacji Monte Carlo wskazuj?, ?e model ten pozwala symulowa? fal? detonacyjn? z jej najbardziej charakterystycznymi cechami. Bardzo istotn? zalet? zaproponowanej metody liczenia jest mo?liwo? prostego i wzgl?dnie dok?adnego uwzgl?dniania wp?ywu scianek na zjawisko detonacji.