Seminarium Zespolu Badawczego 'Nanofotonika'

Generacja wektorowych wiązek Hermita-Gaussa na warstwowych strukturach dielektrycznych i metamateriałowych - część druga

Witold Szabelak, Wojciech Nasalski

czwartek, 6 grudnia 2007, godz. 12:15, sala ...

Wiązki fal elektromagnetycznych o zdefiniowanym profilu przestrzennym, takie jak wiązki Hermita-Gaussa (HG) i Laguerra-Gaussa (LG), odgrywają obecnie istotną rolę w wielu zastosowaniach współczesnej optyki. Wymienić tu można ich liczne zastosowania w wizualizacji nanostruktur, optyce pola bliskiego, optycznym kodowaniu i przesyłaniu informacji, i tym podobne. W wyniku załamania i odbicia wiązki świetlnej na granicy dwóch izotropowych ośrodków, granica dielektryczna w ogólności generuje, obok wiązki o tej samej polaryzacji i rozkładzie przestrzennym co wiązka padająca, również wiązkę o polaryzacji przeciwnej (ortogonalnej) i, jak to ostatnio wykazano, również o innej strukturze przestrzennej pola. Generacja takich wiązek następuje w wyniku sprzężenia polaryzacyjnego na granicy. W przypadku wiązek typu HG lub LG ich struktura przestrzenna, wyrażona poprzez indeksy poszczególnych rzędów wiązek, podlega określonym zmianom zdeterminowanym poprzez polaryzację i rząd wiązki padającej. Przedstawimy podstawy teoretyczne zagadnienia generacji takich wiązek na granicy dwóch ośrodków dielektrycznych i optymalizacji tego zjawiska przy zastosowaniu struktur metamateriałowych.