Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Wieloskalowe modelowanie jako element budowy wirtualnego materiału

prof. M. Pietrzyk, dr inż. Ł. Rauch, dr inż. W. Wajda

poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W czasie prezentacji przedstawione zostaną podstawowe zasady modelowania wieloskalowego w zastosowaniu do odkształcania materiałów. Omówiona zostanie grupa opracowanych przez Autorów modeli hierarchicznych (upscaling) wykorzystujących połączenie metody elementów skończonych z metodą automatów komórkowych (metoda CAFE). Pokazana zostanie metoda generowania krystalicznej struktury materiału w oparciu o zdjęcia mikroskopowe. Taka struktura stanowi bazę do modelowania wieloskalowego. Następnie przedstawione zostaną wybrane przykłady zastosowania metody CAFE do symulacji rekrystalizacji dynamicznej oraz do symulacji odkształcania materiałów z uwzględnieniem wpływu mikropasm i pasm ścinania. Druga część prezentacji poświęcona będzie przedstawieniu wyników ostatnich prac nad tworzeniem modelu hybrydowego (concurrent computing). Pokazana zostanie procedura tworzenia obrazu materiału z siatką elementów skończonych uwzględniająca ziarnistą budowę tego materiału. Poszczególnym ziarnom przypisywane są różne właściwości (kąt orientacji). Przedstawiona zostanie weryfikacja modelu dla przypadku ściskania w próbie kanalikowej monokryształu, bikryształu oraz złącza potrójnego trzech ziaren. Końcowe wyniki obejmować będą wstępną symulację odkształcenia polikryształu o kilkudziesięciu ziarnach o różnych orientacjach. Prezentację zakończy propozycja dalszych badań zmierzających w kierunku budowy wirtualnego materiału (DIGIMAT &