Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Strategia badawcza przemysłu lotniczego

J. Rokicki

poniedziałek, 11 czerwca 2012, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Obecna strategia badawcza przemysłu lotniczego powstaje z inicjatywy Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa i jest wynikiem ponad rocznej pracy zespołu ekspertów reprezentujących przemysł lotniczy oraz sektor badawczy. Zamierzeniem obecnej strategii, w odróżnieniu od wcześniejszych dokumentów, jest (*) rozszerzenie horyzontu czasowego do roku 2035; (*) szersze uwzględnienie kontekstu krajowego i europejskiego (strategia Europa 2020, Flightpath 2050, Krajowy Program Reform); (*) pełniejsze uwzględnienie potrzeb badawczych i innowacyjnych przemysłu; (*) reakcja na postępujący wzrost krajowego potencjału badawczego (w wyniku realizacji programów POIG i POKL). Dokument strategii nie jest ostateczny; jest on aktualnie uszczegóławiany i weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, przedstawicieli przemysłu oraz przez środowisko lotnicze.