Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Transformacje dominującego systemu poślizgu w kryształach RSC

dr hab. Marek Szczerba (AGH)

poniedziałek, 18 grudnia 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

Marek S. Szczerba Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Streszczenie W niniejszym referacie skoncentrowano uwagę na zjawisku transformacji dominującego systemu poślizgu, jego wpływu na mechanizm odkształcenia plastycznego i kinetykę umocnienia monokryształów RSC, oraz na stowarzyszony z nim problem dotyczący kryterium mechanicznego bliźniakowania oraz dziedziczenia dyslokacji przez bliźniaki odkształcenia. Doświadczalno-teoretyczną analizę tych problemów przeprowadzono w oparciu o wyniki badań uzyskane na modelowych monokryształach miedzi oraz stopów układu miedź-aluminium. W analizie zastosowano koncepcję macierzy gradientów deformacji i macierzy korespondencji, nowoczesne metody doświadczalne bazujące na dyfrakcji rentgenowskiej i elektronowej oraz metody pomiaru własności mechanicznych. Do najważniejszych wyników badań przedstawianych w niniejszej pracy należą: (i) – identyfikacja zjawiska transformacji dominującego systemu poślizgu oraz wykazanie jego bezpośredniego wpływu na zmianę kinetyki umocnienia rozciąganych kryształów RSC; (ii) – wykazanie równoważności pomiędzy mechanizmem związanym z początkiem IV-tego stadium deformacji kryształów RSC a zmianą dominującego systemu poślizgu; (iii) – określenie kryterium mechanicznego bliźniakowania w monokryształach RSC oraz weryfikacja stosowalności prawa krytycznego rozłożonego naprężenia ścinajšcego; (iv) – obserwacja dyslokacji sześciennych dziedziczonych przez bliźniaki odkształcenia w kryształach RSC oraz weryfikacja stosowalności metody macierzy korespondencji. W końcu zostaną przedstawione również wstępne wyniki badań doświadczalnych nad wzajemnymi oddziaływaniami bliźniaków odkształcenia zachodzącymi podczas niskotemperaturowej deformacji plastycznej kryształów RSC o niskiej energii błędu ułożenia.