Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Ocena zmian strukturalnych i naprężeń własnych w warstwach hartowanych laserowo

dr hab. Stanisław Kucharski

poniedziałek, 23 października 2006, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W pracy przedstawiono próbę przewidywania niektórych parametrów to jest morfologii i naprężeń własnych warstwy wierzchniej ukonstytuowanej w wyniku działania wiązki laserowej, korzystając z uproszczonego modelu tego procesu. Rozważania ograniczono do przypadku hartowania laserowego. W modelu wykorzystano rozwiązanie analityczne problemu rozkładu temperatury powstającej w wyniku działania ruchomego źródła ciepła o Gaussowskim rozkładzie mocy w stanie ustalonym. Przyjęto, że generowane w procesie naprężenia własne wynikają ze zmiany objętości własnej materiału w strefie zmienionej w wyniku obróbki laserowej.