Seminarium Instytutowego Seminarium Mechaniki im. W. Olszaka i A. Sawczuka

Kryterium mechanicznego bliźniakowania kryształów RSC

dr hab. M. Szczerba

poniedziałek, 26 maja 2003, godz. 10:00, sala Aula (II p.)

W referacie przedstawiona zostanie dyskusja wyników doświadczalnych nad anizotropią plastyczną kryształów RSC zawierających wysokie gęstości dyslokacji. Badania nad anizotropią plastyczną zostały przeprowadzone przy pomocy eksperymentów z nieciągłą zmianą orientacji kryształów prowadzących do określenia roli "umocnienia utajonego". W szczególności zostanie zaproponowane kryterium wyboru dominującego systemu ścinania sieci krystalicznej materiału oraz podkreślona różnica pomiędzy wyborem systemu poślizgu a systemu bliźniakowania. Proponowane kryterium mechanicznego bliźniakowania jest następujące: Mechaniczne bliźniakowanie występuje w materiałach RSC wtedy jeśli spełnione są równocześnie trzy warunki: (1) stosunek rozłożonego naprężenia ścinającego do naprężenia krytycznego dowolnego systemu bliźniakowania jest większy aniżeli każdego innego systemu poślizgu, (2) rozłożone naprężenie ścinające jest większe od naprężenia koniecznego dla bliźniakowania, (3) kierunek rozłożonego naprężenia ścinającego spełnia warunek polaryzacji ścięcia bliźniaczego. Z kolei dla aktywacji dominującego systemu poślizgu wystarczy jeśli stosunek rozłożonego naprężenia ścinającego do naprężenia krytycznego dowolnego systemu poślizgu jest większy aniżeli każdego innego systemu bliźniakowania. W referacie zostaną również poruszone inne ważne własności krytycznego naprężenia bliźniakowania.