Seminarium ZTOC

Fotoniczne kryształy - właściwości i potencjalne zastosowania

Bożena Jaskorzyńska (R. Inst. Techn.- KTH)

piątek, 3 października 2003, godz. 10:15, sala S-3

Fotoniczne kryształy -- sztucznie wytwarzane materiały, których własności optyczne zmieniają się periodycznie, z okresem porównywalnym do długości fali świetlnej. Z periodyczności wynika istnienie pasm wzbronionych, analogicznych do elektronowych przerw energetycznych w półprzewodnikach. Krysztaly fotoniczne mają szereg ciekawych własności nie występujących w tradycyjnych materiałach optycznych. Do najciekawszych należą nietypowe charakterystyki dyspersyjne oraz możliwość uwięzienia światła. Podane zostaną przykłady zastosowań fotonicznych kryształów oraz prac z tej dziedziny prowadzonych w Politechnice Sztokholmskiej (KTH). W pełnej analogii do kryształów fotonicznych prowadzone są również badania kryształów fononicznych, tzn. materiałów o własnościach akustycznych rozłożonych okresowo w przestrzeni.