Seminarium ZTOC

Rola mikrostruktury w kształtowaniu właściwości magnetoreologicznych elastomerów

Anna Boczkowska (PW)

piątek, 3 grudnia 2010, godz. 10:15, sala S-3

Magnetoreologiczne elastomery (MRE), złożone z ferromagnetycznych cząstek rozmieszczonych w elastomerowej osnowie, należą do grupy materiałów inteligentnych. O ich atrakcyjności decyduje odwracalna zmiana właściwości i wymiarów pod wpływem pola magnetycznego, dzięki czemu mogą one znaleźć zastosowanie jako elementy tłumiące drgania, czujniki lub aktuatory. Prezentowane będą wyniki badań nad otrzymywaniem MRE stosując różne elastomery jako osnowę, cząstki ferromagnetyczne o różnym kształcie i wielkości, a także promotor adhezji. Przebadano wykonane próbki MRE o izotropowym rozmieszczeniu cząstek i ukierunkowanym w polu magnetycznym. Przeprowadzono badania wpływu cząstek na budowę elastomeru, stosując analizę termiczną, spektroskopię w podczerwieni i mikroanalizę ramanowską. Wykorzystując metodę elastooptyczną, cyfrową korelację obrazu i metodę elementów skończonych określono stan naprężeń i odkształceń w osnowie pomiędzy modelowymi dipolami. Scharakteryzowano dynamikę procesów relaksacyjnych wykorzystując metodę synchrotronową XPCS. Zbadano mikrostrukturę wytwarzanych MRE stosując mikroskopię optyczną i skaningową elektronową oraz analizę obrazu. Wykonano charakterystykę właściwości mechanicznych MRE. W celu określenia anizotropii magnetycznej i strukturalnej MRE przeprowadzono badania właściwości magnetycznych. Wyznaczono efekt magnetoreologiczny analizując wpływ mikrostruktury MRE, zawartość, wielkość i ukierunkowanie cząstek, zastosowanie promotorów adhezji i osnowy o różnej sztywności. W wyniku badań własnych opracowano nowe elastomery magnetoreologiczne, o możliwościach aplikacyjnych, charakteryzujące się niezwykle dużym efektem magnetoreologicznym.