Seminarium ZTOC

Efekty zależne od czasu w kinetyce izotermicznej krystalizacji biodegradowalnego polihydroksymaślanu

Doc.dr hab. Paweł Sajkiewicz (Pracownia Fizyki Polimerów)

piątek, 4 kwietnia 2008, godz. 10:15, sala S-3

Abstrakt W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji izotermicznej polihydroksymaślanu. Polimer ten, należący do grupy alifatycznych poliestrów, jest produkowany i magazynowany przez bakterie Ralstonia eutropha H16 i ulega biodegradacji, szczególnie w warunkach beztlenowych. Analiza wyników badań mikroskopowych wykazuje wyraźną zależność szybkości zarodkowania od czasu krystalizacji w stałej temperaturze. Zależność ta jest interpretowane jako skutek opóźnienia w dochodzeniu do stacjonarnego rozkładu wielkości klastrów krystalicznych, charakterystycznego dla danej temperatury przemiany. Zależność szybkości zarodkowania od czasu powoduje trudności w opisie wyników doświadczalnych przy pomocy powszechnie stosowanego równania Avramiego, zakładającego stałą szybkość zarodkowania, zależną tylko od temperatury. Wyznaczono doświadczalnie czasy relaksacji w procesie dochodzenia do ustalonej szybkości zarodkowania w przedziale temperatur pomiędzy 83 a 120oC.