Seminarium ZTOC

Hamiltonowska teoria lepkosprężystości

Małgorzata Seredyńska (IPPT), Andrzej Hanyga

piątek, 26 lutego 2010, godz. 10:15, sala S-3

Przy założeniu, że moduł relaksacji ośrodka lepkosprężystego jest funkcją dodatnio określoną dowodzi się, że zachowuje się maksymalna energia ośrodka. Korzystąjc z twierdzenia Bochnera można zbudować maksymalną energię zmagazywaną jako funkcjonał konstytutywny. Dzięki temu można sformułować równania ruchu ośrodka jako równania pola w postaci Hamiltonowskiej i Lagranżowskiej. Funkcja Hamiltona jest sumą energii kinetycznej i energii kontinuum oscylatorów harmonicznych, dla których siłą wymuszającą jest prędkość odkształcenia.